Góra Puławska , 21.03.2019 r.

 

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej

 

Na podstawie  § 18   Statutu  Stowarzyszenia  „Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej”, Zarząd  TPGP zwołuje Walne Zebranie Członków
na dzień 27 marca 2019 roku na godz. 18,00 w budynku szkoły w Górze Puławskiej, świetlica

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji uchwał i wniosków .
  6. Przedstawienie przez prezesa TPGP sprawozdania z pracy Towarzystwa w 2018 r.
  7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu TPGP .
  8. Przyjęcie planu pracy  TPGP na rok 2019 r.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu działań budżetu na 2019 r.
  10. Sprawy różne