Statut TPGP

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GÓRY PUŁAWSKIEJ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Góra Puławska. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 • 2
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 • 3
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 • 4
 1. Stowarzyszenie ma prawo wydawania dla swoich członków legitymacji, wydawania medali, odznak honorowych, dyplomów.

ROZDZIAŁ II

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 5
 1. Celem Stowarzyszenia jest :
  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
  • Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego Góry Puławskiej i okolic.
  • Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
  • Promowanie Góry Puławskiej i okolic oraz jej mieszkańców.
  • Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu imprez związanych z kulturą, oświatą i sportem.
  • Odwoływanie się w działaniach do wartości chrześcijańskich oraz prowadzenie dialogu ekumenicznego.
  • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
 • 6
 1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci młodzieży i dorosłych.
  • Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji innych przedsięwzięć propagujących dobra kultury i tradycji.
  • Zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym, krajoznawczym, ekologicznym.
  • Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
  • Występowanie z wnioskami, postulatami oraz innymi inicjatywami w celu realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.
  • Działalność kulturalną dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców.
  • Organizowania wycieczek, wymiany międzynarodowej.

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 7
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 8
 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych
  • wspierających
  • honorowych.
 • 9
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Góry Puławskiej.
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 • 10
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 • Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 • Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 11
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 • Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Regularnego opłacania składek.
 • 12
 1.  Prawa i obowiązki członków honorowych i wspierających.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • 13
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
  • Wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
  • Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
  • Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • 14
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od momentu powiadomienia o podjęciu uchwały.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • 15
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna.
 • 16
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 • 17
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • 18
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • 19
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  • Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  • Uchwalania zmian statutu.
  • Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
  • Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  • Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Uchwalanie budżetu.
  • Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
  •  majątku.
  • Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 • 20
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  • Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  • przyjmowanie i skreślanie członków.
 • 21
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 • 22
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 • 23
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • Ze składek członkowskich
  • Darowizn, spadków, zapisów
  • Dotacji i ofiarności publicznej.
 • 24
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 25
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 26
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

Statut zatwierdzony został Uchwałą nr 2 z dnia 20 lutego 2008r. członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej. Zmiany w Statucie i tekst jednolity zatwierdzono Uchwałą nr 6 z dnia 20 maja 2008 r. członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej.

 

 

Komitet Założycielski Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej:

Marzena Gorgol …………………………………..

Zofia Małek ………………………….

Tomasz Mizak …………………………………..